Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Designstock
www.designstock.nl
KvK 73517682

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van Designstock.nl, alsmede op alle rechtsbetrekkingen tussen
  1. Designstock (www.designstock.nl) hierna te noemen: Designstock
  2. Koper, verkoper, websitebezoeker hierna te noemen: Gebruiker
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de overeenkomst waarbij dezen afwijkingen zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in stand.
 6. Enig dispuut over de inhoud van de algemene voorwaarden, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Door gebruik te maken van designstock, aanvaardt de gebruiker onze gebruiksvoorwaarden en geeft de gebruiker ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in het Privacy beleid.
 8. Designstock brengt vraag en aanbod op haar website bij elkaar. Designstock is op geen enkele manier betrokken bij de content die gebruikers op de website plaatsen. Daarnaast is Designstock nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling of met een derden aangaan.
 9. Designstock is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde artikelen en diensten, en de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van gebruikers. Daarnaast zijn op de diensten die door derden worden aangeboden, hun gebruiksvoorwaarden van toepassing. Designstock heeft over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.
 10. Bij een dispuut tussen koper(s) en verkoper(s) of derden kan designstock op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Designstock is niet verantwoordelijk voor bemiddeling tussen koper(s) en verkoper(s) of derden.
 11. Designstock is slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is Designstock slechts toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.
 12. Rechten Designstock

 13. Uitgezonderd de content die door gebruikers op de website is geplaatst, hebben Designstock en de licentiegevers van Designstock.nl de intellectuele eigendomsrechten op de website, waaronder - maar niet beperkt tot - auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijns prestaties ("Intellectuele Eigendom rechten") .
 14. Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat Designstock aan u een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare- en niet-sublicentieerbare licentie verleent om de geplaatste content te gebruiken conform het doel van Designstock.nl. Voor het overige behouden Designstock en de licentiegevers van Designstock.nl zich alle rechten voor, waaronder het recht om een (niet-)substantieel deel van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 15. Niets wat in deze voorwaarden of op de website wordt vermeld, is bedoeld om uw bevoegdheden ten aanzien van het gebruik van Designstock.nl uit te breiden.
 16. Registreren, adverteren en beoordelen

 17. De gebruiker van Designstock.nl staat in voor de juist- en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens. Deze dient men zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.
  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het e-mailadres en wachtwoord.
 18. Het is niet toegestaan advertenties op Designstock.nl te plaatsen anders dan door ons aangegeven.
  Daarbij gelden onder meer de volgende regels:
  1. Advertenties moeten worden geplaatst in de meest in aanmerking komende categorie.
  2. Advertentieteksten dienen te worden geplaatst in het Nederlands.
  3. Het plaatsen van foto's waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan.
  4. De titel en/of tekst van uw advertentie mag niet misleidend zijn.
 19. Indien de gebruiker een advertentie plaatst, die niet aan de door Designstock aangegeven voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.
 20. Rechten Gebruiker

 21. De gebruiker van Designstock.nl staat ervoor in dat de gebruiker de Intellectuele Eigendomsrechten heeft op de content die gebruiker op de website plaatst. Daarnaast moet de gebruiker hier ook toe bevoegd zijn.
 22. De gebruiker behoudt zijn Intellectuele Eigendomsrechten, maar gaat ermee akkoord dat de gebruiker:
  1. Aan Designstock een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare- en sublicentieerbare licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van Designstock en die van derden. Hiertoe kunnen wij uw advertenties technisch dusdanig wijzigen opdat deze bereikbaar zijn via diverse kanalen, bijvoorbeeld mobiele telefoons
  2. Aan andere gebruikers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik.
 23. Ontoelaatbaar gebruik

 24. De gebruiker staat ervoor in dat hij/zij bevoegd is om van de Designstock.nl gebruik te maken en dat de gebruiker hierbij handelt overeenkomstig deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag de gebruiker designstock.nl niet gebruiken voor harvesting of het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staat Designstock niet toe dat de gebruiker hierop content plaatst:
  1. Die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins in strijd is met de openbare orde en goede zeden
  2. Die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is.
  3. Die (seksueel) intimiderend is.
  4. Die onjuist, misleidend en onvolledig is.
  5. Waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt.
  6. Waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn.
  7. Die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die Designstock.nl of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden.
  8. Die de infrastructuur van de Website onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking.
  9. Waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Designstock, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen.
  10. Die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen.
  11. Waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd.
  12. Waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.
  13. Waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) Designstock.nl, andere gebruikers of derden.
  14. Waarmee Designstock het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.
 25. Misbruik

 26. Middels het Meld misbruik-systeem kunt u Designstock erop attent maken dat op de website content is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan. Naast de reden, moet u op het meldingsformulier aangeven:
  1. Wat uw e-mailadres is.
  2. Of de content inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, privacy of enig ander recht van u. Als u van mening bent dat de content inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, kunt u gebruik maken van het Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom. U kunt hier meer lezen over hoe Designstock intellectuele eigendom beschermt.
  3. Of u bevoegd bent om over deze rechten te beschikken.
 27. U erkent dat Designstock uw melding mag doorsturen aan de gebruiker die de content op de website heeft geplaatst. Wij zijn echter op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen u beiden.
 28. Maatregelen

 29. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kan Designstock, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van gebruikers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen onder meer de volgende maatregelen nemen:
  1. verwijdering van door de gebruiker geplaatste content zoals bijvoorbeeld uw waardering, advertentie of persoonlijke pagina.
  2. uw gebruik van designstock.nl, waaronder de toegang tot de website, beperken of beëindigen.
  3. verstrekking van uw (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid
 30. Bovenstaande maatregelen zijn niet limitatief. Zij laten ons recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen onverlet.
 31. Voor zover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op u verhaald.
 32. Aansprakelijkheid

 33. Designstock is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van de Designstock.nl wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op Designstock.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit uw gebruik van de Designstock.nl.
 34. Designstock is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van Designstock.nl waaronder - maar niet beperkt tot - gederfde winst en het verlies van uw gegevens.
 35. Voor zover Designstock voor de in artikel 26 bepaalde schade wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden beperkt tot:
  1. Het totaalbedrag van de vergoedingen die u aan Designstock heeft betaald over de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade is ontstaan.
  2. €100, al naar gelang wat hoger is.
 36. Uw vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 12 maanden, mits u Designstock zo spoedig mogelijk van de ontstane schade op de hoogte heeft gesteld.
 37. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

 38. Op het gebruik van Designstock.nl en deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.
 39. Overige Bepalingen

 40. Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die Designstock en gebruiker(s) hebben gesloten over het gebruik en functioneren van Designstock.nl. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.
 41. Designstock mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij uw eerstvolgende gebruik van de website.
 42. Indien Designstock één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen.
 43. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 44. Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van de website, kunt u contact opnemen met info@designstock.nl
  www.designstock.nl  info@designstock.nl
K.v.K. 73517682  BTW nummer  NL 115790603B01   IBAN  NL 57 RABO 0336324510